THIẾT BỊ THỦY ĐIỆN
Sản phẩm

Chổi than T563

Chổi than T563

Chức năng của chổi than
Chổi than có chức năng là truyền dòng điện do việc tiếp xúc và trượt trên cổ ghóp motor hoặc vòng trượt của bộ phận phát điện. Chổi than có 2 loại ứng dụng:
   + Dùng cho cổ ghóp motor và tiếp điện cho vòng
   + Tiếp điện cho cầu trục
Phân loại chổi than
   1. Chổi than chì điện
   2. Chổi than chì kim loại
Chổi than T563 cung cấp theo kích thước và yêu cầu của khách hàng.Chổi than T563

Chổi than công nghiệp
ModleKích thước (mm)
D3083.5×9×50
D1722(5×6.5×15)
D3085×10×50
D3085×20×25
D2145×8×14
S45×10×18
D3086.8×10×20
D104,D2147×12.5×32
D376N7×12×30
D376N7×15×30
D3087×20×25
D376N7×20×30
D1047×20×40
D1048×10×25
D3768×15×30
D376N8×20×30
D374N10×16×32
D10410×10×25
D10410×12.5×35
D17210×12.5×35
D25210×12.5×35
D10410×16×40
D10410×20×30
D10410×32×30
D17210×25×40
D10410×32×30
D25210×16×32
D374B10×32×60
D374B10×32×60
D374N12.5×20×32
D374N12.5×25×32
D374B2(12.5×32×47)
D374B2(12.5×50×56)
D374B2(12.5×40×47)
D374B,D3762(12.5×40×45)
D10412.5×12.5×35
D214,D104,D17212.5×20×40
D104,D17212.5×25×40
D214,D104,D17212.5×25×40
D21412.5×32×50
D374B12.5×32×60
D17212.5×32×60
E462(12.5×32×46)
D10415×25×32
D374N16×25×40
D104,D17216×25×40
D21416×32×40
D214,D104,D17216×25×40
D104,D17216×32×40
D10416×32×50
D21416×32×50
D374B16×32×60
D374B16×32×65
D25216×20×40
D10418×20×40
D10418×20×50
D214,D10420×25×50
D214,D104,D17220×32×40
D374B20×50×60
D17220×32×60
D17220×32×60
D25220×32×50
D374B20×32×60
D10425×25×40
S-6MS-7S-625×32×65
D214,D104,D17225×32×40
D214,D104,D17225×32×60
D21425×32×60
D17225×32×60
S725×32×60
D21425×32×60
D104,D17225×32×60
D374N2(10×32×50
D374N2(12.5×32×48)
D374N2(10×32×60)

 
Công ty TNHH thiết bị Tân An Phát

Chổi than SCHUNK-C40

Chổi than SCHUNK-C40

Chức năng của chổi than
Chổi than có chức năng là truyền dòng điện do việc tiếp xúc và trượt trên cổ ghóp motor hoặc vòng trượt của bộ phận phát điện. Chổi than có 2 loại ứng dụng:
   + Dùng cho cổ ghóp motor và tiếp điện cho vòng
   + Tiếp điện cho cầu trục
Phân loại chổi than
   1. Chổi than chì điện
   2. Chổi than chì kim loại
Chổi than SCHUNK-C40 cung cấp theo kích thước và yêu cầu của khách hàng.Chổi than SCHUNK-C40

Chổi than công nghiệp
ModleKích thước (mm)
D3083.5×9×50
D1722(5×6.5×15)
D3085×10×50
D3085×20×25
D2145×8×14
S45×10×18
D3086.8×10×20
D104,D2147×12.5×32
D376N7×12×30
D376N7×15×30
D3087×20×25
D376N7×20×30
D1047×20×40
D1048×10×25
D3768×15×30
D376N8×20×30
D374N10×16×32
D10410×10×25
D10410×12.5×35
D17210×12.5×35
D25210×12.5×35
D10410×16×40
D10410×20×30
D10410×32×30
D17210×25×40
D10410×32×30
D25210×16×32
D374B10×32×60
D374B10×32×60
D374N12.5×20×32
D374N12.5×25×32
D374B2(12.5×32×47)
D374B2(12.5×50×56)
D374B2(12.5×40×47)
D374B,D3762(12.5×40×45)
D10412.5×12.5×35
D214,D104,D17212.5×20×40
D104,D17212.5×25×40
D214,D104,D17212.5×25×40
D21412.5×32×50
D374B12.5×32×60
D17212.5×32×60
E462(12.5×32×46)
D10415×25×32
D374N16×25×40
D104,D17216×25×40
D21416×32×40
D214,D104,D17216×25×40
D104,D17216×32×40
D10416×32×50
D21416×32×50
D374B16×32×60
D374B16×32×65
D25216×20×40
D10418×20×40
D10418×20×50
D214,D10420×25×50
D214,D104,D17220×32×40
D374B20×50×60
D17220×32×60
D17220×32×60
D25220×32×50
D374B20×32×60
D10425×25×40
S-6MS-7S-625×32×65
D214,D104,D17225×32×40
D214,D104,D17225×32×60
D21425×32×60
D17225×32×60
S725×32×60
D21425×32×60
D104,D17225×32×60
D374N2(10×32×50
D374N2(12.5×32×48)
D374N2(10×32×60)

 
Công ty TNHH thiết bị Tân An Phát

Chổi than MK75

Chổi than MK75

Chức năng của chổi than
Chổi than có chức năng là truyền dòng điện do việc tiếp xúc và trượt trên cổ ghóp motor hoặc vòng trượt của bộ phận phát điện. Chổi than có 2 loại ứng dụng:
   + Dùng cho cổ ghóp motor và tiếp điện cho vòng
   + Tiếp điện cho cầu trục
Phân loại chổi than
   1. Chổi than chì điện
   2. Chổi than chì kim loại
Chổi than MK75 cung cấp theo kích thước và yêu cầu của khách hàng.


Chổi than MK75

Chổi than MK75

Chổi than công nghiệp
ModleKích thước (mm)
D3083.5×9×50
D1722(5×6.5×15)
D3085×10×50
D3085×20×25
D2145×8×14
S45×10×18
D3086.8×10×20
D104,D2147×12.5×32
D376N7×12×30
D376N7×15×30
D3087×20×25
D376N7×20×30
D1047×20×40
D1048×10×25
D3768×15×30
D376N8×20×30
D374N10×16×32
D10410×10×25
D10410×12.5×35
D17210×12.5×35
D25210×12.5×35
D10410×16×40
D10410×20×30
D10410×32×30
D17210×25×40
D10410×32×30
D25210×16×32
D374B10×32×60
D374B10×32×60
D374N12.5×20×32
D374N12.5×25×32
D374B2(12.5×32×47)
D374B2(12.5×50×56)
D374B2(12.5×40×47)
D374B,D3762(12.5×40×45)
D10412.5×12.5×35
D214,D104,D17212.5×20×40
D104,D17212.5×25×40
D214,D104,D17212.5×25×40
D21412.5×32×50
D374B12.5×32×60
D17212.5×32×60
E462(12.5×32×46)
D10415×25×32
D374N16×25×40
D104,D17216×25×40
D21416×32×40
D214,D104,D17216×25×40
D104,D17216×32×40
D10416×32×50
D21416×32×50
D374B16×32×60
D374B16×32×65
D25216×20×40
D10418×20×40
D10418×20×50
D214,D10420×25×50
D214,D104,D17220×32×40
D374B20×50×60
D17220×32×60
D17220×32×60
D25220×32×50
D374B20×32×60
D10425×25×40
S-6MS-7S-625×32×65
D214,D104,D17225×32×40
D214,D104,D17225×32×60
D21425×32×60
D17225×32×60
S725×32×60
D21425×32×60
D104,D17225×32×60
D374N2(10×32×50
D374N2(12.5×32×48)
D374N2(10×32×60)

 
Công ty TNHH thiết bị Tân An Phát

Chổi than MH78-3074

Chổi than MH78-3074

Chức năng của chổi than
Chổi than có chức năng là truyền dòng điện do việc tiếp xúc và trượt trên cổ ghóp motor hoặc vòng trượt của bộ phận phát điện. Chổi than có 2 loại ứng dụng:
   + Dùng cho cổ ghóp motor và tiếp điện cho vòng
   + Tiếp điện cho cầu trục
Phân loại chổi than
   1. Chổi than chì điện
   2. Chổi than chì kim loại
Chổi than MH78-3074 cung cấp theo kích thước và yêu cầu của khách hàng.
Chổi than MH78-3074

Chổi than công nghiệp
ModleKích thước (mm)
D3083.5×9×50
D1722(5×6.5×15)
D3085×10×50
D3085×20×25
D2145×8×14
S45×10×18
D3086.8×10×20
D104,D2147×12.5×32
D376N7×12×30
D376N7×15×30
D3087×20×25
D376N7×20×30
D1047×20×40
D1048×10×25
D3768×15×30
D376N8×20×30
D374N10×16×32
D10410×10×25
D10410×12.5×35
D17210×12.5×35
D25210×12.5×35
D10410×16×40
D10410×20×30
D10410×32×30
D17210×25×40
D10410×32×30
D25210×16×32
D374B10×32×60
D374B10×32×60
D374N12.5×20×32
D374N12.5×25×32
D374B2(12.5×32×47)
D374B2(12.5×50×56)
D374B2(12.5×40×47)
D374B,D3762(12.5×40×45)
D10412.5×12.5×35
D214,D104,D17212.5×20×40
D104,D17212.5×25×40
D214,D104,D17212.5×25×40
D21412.5×32×50
D374B12.5×32×60
D17212.5×32×60
E462(12.5×32×46)
D10415×25×32
D374N16×25×40
D104,D17216×25×40
D21416×32×40
D214,D104,D17216×25×40
D104,D17216×32×40
D10416×32×50
D21416×32×50
D374B16×32×60
D374B16×32×65
D25216×20×40
D10418×20×40
D10418×20×50
D214,D10420×25×50
D214,D104,D17220×32×40
D374B20×50×60
D17220×32×60
D17220×32×60
D25220×32×50
D374B20×32×60
D10425×25×40
S-6MS-7S-625×32×65
D214,D104,D17225×32×40
D214,D104,D17225×32×60
D21425×32×60
D17225×32×60
S725×32×60
D21425×32×60
D104,D17225×32×60
D374N2(10×32×50
D374N2(12.5×32×48)
D374N2(10×32×60)

Công ty TNHH thiết bị Tân An Phát

Chổi than MG445

Chổi than MG445

Chức năng của chổi than
Chổi than có chức năng là truyền dòng điện do việc tiếp xúc và trượt trên cổ ghóp motor hoặc vòng trượt của bộ phận phát điện. Chổi than có 2 loại ứng dụng:
   + Dùng cho cổ ghóp motor và tiếp điện cho vòng
   + Tiếp điện cho cầu trục
Phân loại chổi than
   1. Chổi than chì điện
   2. Chổi than chì kim loại
Chổi than MG445 cung cấp theo kích thước và yêu cầu của khách hàng.Chổi than MG445

Chổi than công nghiệp
ModleKích thước (mm)
D3083.5×9×50
D1722(5×6.5×15)
D3085×10×50
D3085×20×25
D2145×8×14
S45×10×18
D3086.8×10×20
D104,D2147×12.5×32
D376N7×12×30
D376N7×15×30
D3087×20×25
D376N7×20×30
D1047×20×40
D1048×10×25
D3768×15×30
D376N8×20×30
D374N10×16×32
D10410×10×25
D10410×12.5×35
D17210×12.5×35
D25210×12.5×35
D10410×16×40
D10410×20×30
D10410×32×30
D17210×25×40
D10410×32×30
D25210×16×32
D374B10×32×60
D374B10×32×60
D374N12.5×20×32
D374N12.5×25×32
D374B2(12.5×32×47)
D374B2(12.5×50×56)
D374B2(12.5×40×47)
D374B,D3762(12.5×40×45)
D10412.5×12.5×35
D214,D104,D17212.5×20×40
D104,D17212.5×25×40
D214,D104,D17212.5×25×40
D21412.5×32×50
D374B12.5×32×60
D17212.5×32×60
E462(12.5×32×46)
D10415×25×32
D374N16×25×40
D104,D17216×25×40
D21416×32×40
D214,D104,D17216×25×40
D104,D17216×32×40
D10416×32×50
D21416×32×50
D374B16×32×60
D374B16×32×65
D25216×20×40
D10418×20×40
D10418×20×50
D214,D10420×25×50
D214,D104,D17220×32×40
D374B20×50×60
D17220×32×60
D17220×32×60
D25220×32×50
D374B20×32×60
D10425×25×40
S-6MS-7S-625×32×65
D214,D104,D17225×32×40
D214,D104,D17225×32×60
D21425×32×60
D17225×32×60
S725×32×60
D21425×32×60
D104,D17225×32×60
D374N2(10×32×50
D374N2(12.5×32×48)
D374N2(10×32×60)
Công ty TNHH thiết bị Tân An Phát

Liên hệ

Công ty TNHH thiết bị Tân An Phát

Website: tapvn.com.vn hoặc tapvn.com

VPGD: Phòng 24B1 - Bình Vượng Tower - 200 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội

ĐT: 024 2241 0870 Hotline: 096 525 8336
 
Copyright © 2014. Thủy điện Việt Nam - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger